चु सा हेन्छे

नेरू ५.००

चु सा हेन्छे

१९९१ मा प्रकासित तामाङ पुस्तक

More Info

जिकतेन तामछयोई अथवा तामंग बंशावली

नेरू १.००

जिकतेन तामछयोई अथवा तामंग बंशावली

पहिलो तामाङ किताब मध्ये एक

More Info

Total : 23
तिल्पुङ साउन २०५३ अकं १ बर्ष १
Membership : none

नेरू ५.००

0
0
२८ जुन २०१४
घोङगोड थेन नप्राङ(Spider and Housefly)
Membership : none

नेरू १.००

0
0
०४ अगस्ट २०१४
Mendo(हस्त लिखित) 2016 BS
Membership : none

नेरू २.००

0
0
०४ अगस्ट २०१४
तामाङ भाषाको गित-जङबीर तामाङ
Membership : none

नेरू ०.००

0
0
०५ अगस्ट २०१४
Tamang Gau Khane Katha
Membership : none

नेरू १००.००

0
0
११ अगस्ट २०१४
सार्बा म्हेन्दो
Membership : none

नेरू १००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४
ङ्याङ्ला व्हाइ-रोसन फ्युवा तामाङ
Membership : none

नेरू २००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४
Tamang Akhakyan
Membership : none

नेरू ३००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४
कृष्ण तामाङला ब्हाई खाँ
Membership : none

नेरू १०.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
प्रथम तामाङ व्हाई प्रतियोगित्मक कार्यक्रम
Membership : none

नेरू ७.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
राङ्वाङ् माईबाबुगु
Membership : none

नेरू २५.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
तामाङ रिमठिमला व्हाई
Membership : none

नेरू १५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
तामाङला दुङाल्ला ह्वाई
Membership : none

नेरू ५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४